Bielsko tatry
 
  Strona główna
  Lotnictwo
  Galerie
  Imprezy
  Linki
  Inne
  Video
Sonda
Ulubione tematy :
:: lotnictwo
:: architektura miast
:: przemysł
:: zabytki
:: przyroda
:: dziennik gorgola
:: reportaże
:: inne

Zdjęcie tygodnia


powiększ

Dziennik Gorgola


Dzień 10 - pierwszomajowy koncert gitarowy ! Czyli jak pokopał mnie prąd.

Dzień 11 - moje Aleksandrowice

Dzień 9 - Zbójnik Jakubek i spotkanie integracyjne w Krynicy.

Reklama


   
 
 
Google

 :: Aktualnosci

<< Pokaż wszystkie aktualności

Aeroklub Bielsko-Bialski uaktualnia stronę internetową o nowy skład Zarządu. 8 marca ( |więto Kobiet ) 2010 r.
I tak po wielu latach na stronie bielskiego aeroklubu po raz pierwszy ukazał się skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej a także Sądu Koleżeńskiego.
Co można przeczytać pod stronką Zarząd :
Zarząd ABB

Zarząd Aeroklubu Bielsko-Bialskiego powołany został przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 2 marca 2007 roku roku na 4-letnią kadencję. W okresie swojej kadencji ulegał zmianom i uzupełnieniom.

Obecny skład Zarządu Aeroklubu Bielsko-Bialskiego
Prezes Leszek Matuszek
Vice-Prezes Krzysztof Cieślawski
Sekretarz Łukasz Chyla
Skarbnik Wacław Bortliczek
Członek Zarządu Marcin Błuś
Członek Zarządu Jarosław Hernas
Członek Zarządu Henryk Kluka
Członek Zarządu Antoni Kufel
Członek Zarządu Piotr Starowicz

Obowiązki i zasady działania Zarządu Aeroklubu reguluje Statut AP:

§ 32.1. W okresie pomiędzy walnymi zgromadzeniami najwyższą władza aeroklubu regionalnego
jest zarząd, który odpowiada za swoja działalność przed walnym zgromadzeniem
(zgromadzeniem delegatów).
2. Do zarządu aeroklubu regionalnego należy w szczególności:
1) realizowanie uchwał walnego zgromadzenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów i Zarządu Aeroklubu Polskiego;
2) opracowanie programów działalności aeroklubu regionalnego oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji;
3) zatwierdzanie preliminarza budżetowego i bilansu;
4) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych oraz w zakresie działalności gospodarczej;
5) powoływanie i rozwiązywanie sekcji specjalistycznych i innych ogniw, uchwalanie ich
regulaminów oraz nadzorowanie i koordynowanie ich działalności;
6) zwoływanie walnych zgromadzeń;
7) powoływanie i odwoływanie dyrektora aeroklubu regionalnego oraz ustalanie jego zakresu obowiązków i wynagrodzenia;
8) ustalanie wysokości części składki członkowskiej uiszczanej na rzecz aeroklubu regionalnego;
9) określanie liczebności, struktury i regulaminu organizacyjnego służb etatowych aeroklubu;
10) powoływanie i odwoływanie społecznego przewodniczącego zespołu bezpieczeństwa lotniczego.
§ 33.1. W skład zarządu aeroklubu regionalnego wchodzą osoby wybrane przez walne zgromadzenie (zgromadzenie delegatów) w liczbie ustalonej przez walne zgromadzenie.
Przewodniczący sekcji specjalnościowych, o ile nie są z wyboru członkami zarządu aeroklubu regionalnego, uczestniczą w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
2. Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków na wakujące miejsca w liczbie nie większej niż 25% liczby wybranych członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
4. Dyrektor aeroklubu regionalnego, jeżeli nie jest z wyboru członkiem zarządu aeroklubu regionalnego uczestniczy w posiedzeniach zarządu i prezydium zarządu z głosem doradczym.
§ 34.1. Zarząd aeroklubu regionalnego wybiera spośród swoich członków prezydium w liczbie przez siebie ustalonej, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Prezydium zarządu działa w imieniu zarządu w okresach między posiedzeniami zarządu.
3. Posiedzenia Prezydium zwołuje prezes lub z jego upoważnienia wiceprezes w miarę potrzeby.
4. Zadania Prezydium oraz zakres jego uprawnień ustala zarząd aeroklubu regionalnego.


Od admina:
Wymieniono paragrafy od 32 do 34. Jakoś pominięto & 31 tegoż Statutu, a który brzmi:
§ 31. Nadzwyczajne walne zgromadzenie (zgromadzenie delegatów) rozpatruje sprawy, które stanowiły cel jego zwołania oraz podejmuje w tym zakresie uchwały.

Zaś celem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia było wybranie Delegatów zgodnie z zarządzeniem ZG AP:


Zarząd Aeroklubu Polskiego zwołuje XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego

Warszawa, 2010-01-26

Ldz. A2.000 - 006/2010

PREZESI / DYREKTORZY

AEROKLUBÓW REGIONALNYCH

oraz

DYREKTORZY

SZKÓŁ I O|RODKÓW

AEROKLUBU POLSKIEGO

Zarząd Aeroklubu Polskiego uprzejmie informuje, iż na swoim posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2010 roku, Uchwałą Nr 106/2/XVII/2010, zwołuje XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego w dniach 27 i 28 marca 2010 roku.

Zgodnie ze statutem Aeroklubu Polskiego § 13 ust. 5 oraz uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 106/2/XVII/2010 z dnia 26 stycznia 2010r. – Zarząd Aeroklubu Polskiego powiadamia Aerokluby Regionalne, Szkoły i Ośrodki Aeroklubu Polskiego, iż XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego odbędzie się w dniach 27 i 28 marca 2010 roku (sobota, niedziela) rozpoczęcie o godz.900 w siedzibie PLL LOT S.A. przy ul. 17 stycznia 43 w Warszawie (szklany biurowiec), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego – powitanie uczestników Zgromadzenia - Prezes Aeroklubu Polskiego.

......................................... itd.


Uchwała zobowiązuje Zarządy Aeroklubów Regionalnych do przeprowadzenia w terminie do dnia 14 marca 2010r. Walnych Zgromadzeń, w celu wyboru delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, zgodnie ze statutem Aeroklubu Polskiego.

Oryginały kwestionariuszy delegatów na XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego, proszę przesłać niezwłocznie po Walnym Zgromadzeniu Aeroklubu Regionalnego do Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego na adres: ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa z dopiskiem budynek A 300.

I ponownie od admina:
Tyle o Zarządzeniu ZG AP i o Nadzwyczajnym Walnym w Aeroklubie Bielsko-Bialskim, którego celem było wybranie Delegatów.
Jednak przy "okazji" pomyślano jak pozbyć się "czarnej owcy" gorgola i podczas liczenia głosów oddanych w głosowaniu na Delegatów przeczytano pismo pana M. Błusia o moje odwołanie ( patrz http://www.gorpol.pl/?site=93&artykul=454 oraz http://www.gorpol.pl/?site=93&artykul=462) i efekt był jasny do przewidzenia.
Tak sobie myślę, że samosąd na mojej osobie jaki wbrew Statutowi popełnili "Koledzy" z Zarządu ABB i "Członkowie" którzy głosowali za moim odwołaniem, odbije się echem w Polsce.
Ci sami "Koledzy" odnieśli kolejny chwilowy sukces doprowadzając do rozpadu obecnego Zarządu AP zakończonego ustąpieniem Prezesa Jerzego Makuli. Brawo chłopcy ! Tak trzymać dalej, zabawki są w Waszych łapkach...


wg gorgol

Ps. Jest jasnym jak słońce, że z takim Zarządem nie mogę dalej współpracować, więc spokojnie Panowie, nie będę Wam bruĽdził, na Zarządy będę przychodził jako wolny słuchacz, członek sekcji lotniowej, której kiedyś byłem szefem przez wiele lat.

Losowe zdjęcia


powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

Imprezy lotnicze


26 Mistrzostwa Bielska w gimnastyce sportowej. 2019.03.08

Złap Bakcyla - spotkanie z mistrzami Narciarstwa

X NOWOTARSKI PIKNIK LOTNICZY 7-8. 07.2018